Kategorier
Juridik

Ta hjälp vid delningen av ett dödsbo i Stockholm

Först och främst kan vi här kortfattat förklara vad ett dödsbo är. Ett dödsbo är namnet på en avliden persons kvarlåtenskap i form av tillgångar och skulder och först när man delat upp detta så slutar dödsboet att existera. Ett dödsbo är en juridisk person fram till att det är uppdelat – man kan nästan se detta som ett slgas företag där arvingarna är aktieägare som väntar på sin del. Detta om vad ett dödsbo är och denna förklaring är väldigt förenklad så att alla ska förstå. Ett dödsbo ser alltså likadant ut oavsett i vilken stad i Sverige man befinner sig i och det kan vara Stockholm, Göteborg, Kiruna eller Ystad och spelar ingen roll. Hur man sedan väljer att dela upp ett dödsbo är lite olika och om vi här tar ett litet exempel på hur detta kan ske så får vi en lite större bild.

Vi tar här en familj i Stockholm där pappan avlidit och det är dennes dödsbo som nu ska fördelas. Familjen har två stycken barn samt en mor och det är dessa tre som kommer att göra upp om att dela detta dödsbo i första hand. Barnen kallas här för bröstarvingar och detta innebär att de – om vi återgår till företagsbranschen – har majoritet och flest aktier, så att säga. Efter dem kommer enligt vår arvslott mamman och den avlidnes fru och därefter kommer övriga släktingar i en särskild ordning. Här samlas alltså denna familj i Stockholm för att dela upp detta dödsbo och det är också här som det börjar visa sig några problem.

Undvik konflikter vid delning av ett dödsbo i Stockholm

Denna familj kommer nämligen inte överens och börjar bråka om vem som är berättigad till vad. Man har utsett mamman som ansvarig för detta dödsbo och hon har således en fullmakt som gör att hon har sista ordet gällande eventuella försäljningar av värdepapper, fastigheter och andra värdesaker. Detta är ett problem för denna familj i Stockholm då barnen – kraftigt – motsätter sig att detta dödsbo ska delas upp på detta sätt och här kräver man istället att Tingsrätten utser en annan boutredningsman för att sköta om detta.

Genom att man istället låter en extern boutredningsman sköta detta dödsbo så sker också uppdelningen av detta på ett mer korrekt sätt och här spelar inte personliga känslor in på samma sätt. Detta borde fler använda sig av – att dela upp ett dödsbo kan innebära stora konflikter och kan få även den bästa familjen att ta fram stridsyxorna mot varandra. Man ska här inte tro att det är unikt med att man tar in extern hjälp i form av en boutredningsman vid delning av ett dödsbo utan att detta är något som sker i väldigt många fall.

Har en anhörig avlidit så är det så mycket som måste skötas och de känslor som finns svallande hos alla bekanta och anhöriga kan ibland ta olustiga uttryck. Genom att låta Tingsrätten utse en person som sköter uppdelningen av ett dödsbo så kan man slippa onödiga konflikter – som familjen i Stockholm gjorde i exemplet ovan.